Call for proposals - Mural Artist(s)

Downloads: 

[English follows] ເງື່ອນໄຂ ສະໝັກ ເຊີນຊວນຜູ້ທີ່ສົນໃຈ – ແຕ້ມຮູບສິນລະປະເທິງຝາ

ອົງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ ກໍາລັງຄົ້ນຫາສິນລະປິນແຕ້ມຮູບເທິງຝາທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ເພື່ອມາຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນພຽງຄັ້ງນີ້ຄັ້ງດຽວ. ທ່ານຈະມີພື້ນທີ່ສໍາລັບແຕ້ມຮູບຂະໜາດໃຫ່ຍໄວ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ມາເສີມແຕ່ງລວດລາຍ ກໍ່ຄື ຝາຮົ້ວຫ້ອງການດ້ານນອກຂອງພວກເຮົາທີ່ຕິດກັບໜ້າທາງ ຂະໜາດ 5ແມັດ ຄູນ 12ແມັດ. ອີງຕາມຜົນງານທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາແຂ່ງ ຂັນ, ຊຶ່ງອາດມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຜົນງານ/ ທີມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ. ຮູບແຕ້ມສິນລະປະຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບການຊື່ນຊົມຈາກຫຼາຍກວ່າ ພັນຄົນທີ່ກາຍທາງ ເນື່ອງຈາກວ່າຫ້ັອງການຂອງພວກເຮົາຢູ່ວຽງຈັນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບສີ່ແຍກໄຟແດງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນ ພ້ອມທັງລົງເຜີຍແຜ່ ທາງສື່ອອນລາຍ ທີ່ມີຄົນຕິດຕາມອີກກວ່າຫຼາຍພັນຄົນ.

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປສຶກສາເງື່ອນໄຂການສະໝັກ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ) ຜ່ານລີ້ງ ດ້ານລຸ່ມ. ທຸກໆຄໍາຖາມ ແລະ ເອກະສານການຍືນສະໝັກ ສາມາດສົ່ງເຂົ້າມາຫາພວກເຮົາຜ່ານທາງອີເມວສ໌ info.oxfamlaos@oxfam.org. ກໍາໜົດປິດຮັບສະໝັກ: 31 ທັນວາ 2018.

Oxfam in Laos is looking for talented and energetic mural artist(s) for a one time project  You will have a big canvas to work with - our front street-facing wall of 5m by 12m.  Depending on what is submitted, more than 1 artists/team may be selected.  Your artwork will be seen by thousands of passersby as our office is located near a busy intersection in Vientiane, Laos and promoted online to our thousands of fans and followers.

To find out more, please read the attached terms of reference (available in English and Lao).  All submissions and questions can be sent to info.oxfamlaos@oxfam.orgDeadline:  December 31, 2018.

 

Oxfam is an equal opportunity employer. We are committed to ensuring diversity and gender equality within our organisation. Women and people from diverse groups are welcome to apply for these positions.  Only short-listed candidates will be contacted for interview.